سقوط الملح بقلم : هيام عوض وترجمة فريق:” مترجمون بلا حدود”

سقوط الملح..
***
عيناكَ مشرّعةٌ على ليلي
قصائدَ قلقٍ ثائرة،
تُخيفني…
تمورُ أرقاً في دمي…
تتصنم آلهةً وتُنفى مع تموز لعالمه السفلي…
يا قصيدتي…
يا… آلهة الغواية؛
دعي رمشَ المفردةِ ينام
وسهمَ لسانِك دعيه يمضي؛
فالحبر ينادي أرق الدمامل ويعتلي الأثير
بلسماً من… (ياليت) ،
فيقيحُ من جيبي شاعراً، يرشُّ ذاكرتي ملحاً
وجمرُ خصري يصبه بالزيت،
ثائرٌ كنهرٍ… مشاغبٌ كشمسي،
يستبيحُ ليلي ضوءًا وكبريتاً.
أ يندملُ بابي حين أوصدُ الليلَ جيّداً..؟
فصفيرُ أقلامِه ونقيقُ بِركةِ جدّي في وحشة الّليل،
مسقاةٌ في مجرىً واحد،
تدسُّ يدها بجيب خيبتي،
تطالعني بصوتكَ إيقاعاتُ حبور
تشجّرني بحناجر (لوّكَ)
كرزاً ورماناً وتمورْ،
و من جلدي
تفورُ… تفورُ الخمورْ،
كتفاحةٍ أولى
تتأينعُ ، تتعتّقُ ،
تتأرجحُ،
على جسدِ القصيدةِ المسجّى؛
شراهةَ أرضِ (الوطى) للماء
نعيبَ فِراخِ الغرابِ لله
هلّا يهيئُ صيدَه.؟!
تُباغتُني مصيدةُ الحروف،
مُدْلاةُ مشنقتي
تمرُّ بي سيفاً قاطعَاً يقيناً بيقين
راسيةً على ورقٍ جديد،
تلهو بعقم ورقي….
تقضمُ الغيرةُ أظافرَ حيرتي …
ويصرخُ جنديُّ قلبي بكبرياء الجرح:
قد سقط الشاعر
في الطريق إلى المحال
بقمحٍ على ركبةٍ و مَلح
وبقيَ أمامَ ناظريَّ
ورقه الجديد
……. و تملّقٌ و مَدح
هيام عوض
٤/٧/٢٠٢١
——————–
Adderbi n tisnt.. (الترجمة/ الأمازيغية)
***
Tiṭṭawin-nek ṛaẓmen-t f y-iḍ-inu
D tisafra mbaḥren-t tfafen-t
Sagʷdent-ay..
Zellin-t d laεded g idammen-inu
Tsabdaden-t d ṛabbit.. ʷad-kren-t id yuliz ɣer umaḍal-nes anedda..!
A tasafrut-inu..!
Ae.. Teṛabbit n tucta
Ǧ abl n temullt ad-yeṭṭeṣ
ʷannacceb n y-ils-nel ǧ ad-iεadda..
Ssmeq yetεayyḍ f tifiḍliwin yemẓin.. Ijannayen yetεin..!
D ddrur si.. (Ḥla yella)..!
ʷad-yenfed si lmaktub-inu amadyez.. Yetbucca temmektayet-inu d tisnt
ʷimaslan s lidam imassd
Am usuf yetnakker.. D aḥantet am tefukt-inu..
Tfawet d teṛcaq tmaccḥen Iḍ-inu
Ad yegganf-c lbab-inu si ma ad-qqneɣ iḍ-inu mliḥ..!?
Aṣaffṛ n laqlem-nes.. D uqaṛqṛ n laɣḍiṛ n jeddi g iḍ imsiggʷed..!!
Swin si tict n tesalya
Fus-nes gi lmaktub n txeṣṣaṛt-inu
Awal-nek s lahwawet yeḥlan yettasayy-id
Tetṣaṭṭid-ay s igarziwen (Ḥla d cek)..!
D aṛmun.. D teyyni.. D uḥabbu n ugallid
U seg ʷahlim-inu
Tfaḍend.. Tfaḍend ʷaman n ʷaḍil..
Al teḍaffuyet temazwarut
tessasxef.. Tettaεtiq.. Tettaddaldel..
F uεadiz n tesafrut temmut
Aɣebbi n temuret yetwaṭan i ʷaman
Anawwḥ n tarwa n ijuraf i ṛabbi
As iheyya-c maču-nes..!?
Temandafet n usakkil tesrabz-ey
Rraswt-inu tesdella
Fella tetεedda d agastur limin s limin
F ufarci d atrer tṣannad
S tujra n ufarci-inu tettirer
Aḥmez yettebbi g ʷaccaren n ʷambaḥri-inu
ʷad yeccarɣt usardes n ʷul.. S uεangeṛ n ugazzim:
Amadyez yeddarb-ed g ʷabrid n lmuḥel
S y-irden f ufud d lmlḥ
ʷazzet n tiṭ yeqqim tewriqt-nes tetraret..
D uḥabḥb.. D ʷanfax..!

-Asafru n tesurit: Heyam Awad
-Temaziɣt tecawit: Mazigh Yedder
——————

Traducido al español por Fatiha Bejjaj Sbai

Caída de sal

Tus ojos están bien abiertas en mi noche
Cual unos poemas rebeldes,
Me asustan…
Fluyen como el insomnio en mi sangre…
Es idolatrada como dioses y desterrada con julio a su inframundo …
Oh poema mío…
Oh … dioses de la seducción;
Deje que la pestaña de la letra duerma
y que la flecha de tu lengua se vaya;
La tinta llama a la somnolencia de las llagas y se eleva por encima del éter.
como bálsamo de … (Ojalá),
Se supura de mi bolsillo poeta, arrojando sal en mi memoria
y derramando aceite sobre las brasas de mi cintura
Revoltoso como un río … tumultuoso como mi sol,
Permite que mi noche sea luz y azufre.
¿Se hierre mi puerta cuando cierro bien la noche..?
El silbido de sus bolígrafos y el gorjeo de la cuenca de mi abuelo están en la soledad de la noche,
regado en un único arroyo,
infiltra su mano en el bolsillo de mi desgracia
Me ves con tu voz como ritmos de alegría
Me plantas con las gargantas (si no fuera) tú
como cereza, granada y dátiles,
y de mi piel
hierven… hierven los vinos
como primera manzana
floreciendo, envejeciendo,
y balanceándose
sobre el cuerpo santificado del poema;
Saciedad de la tierra (inferior) por el agua
Graznido de cuervos por Dios
¡¿Preparará su caza ?!
Me sorprende la trampa de la letra,
el medallón de mi horca
pasa por mí como una espada con certeza
anclada en un nuevo papel,
Juega con la esterilidad de mi papel …
Los celos muerden las uñas de mi confusión …
El soldado de mi corazón clama con el orgullo de la herida:
El poeta ha caído
en el camino hacia las imposibilidad
con trigo y sal en una rodilla
y se quedó ante mis ojos
su nuevo papel
… con halagos y cumplidos

الترجمة للإسبانية: فتيحة بجاج السباعي Fatiha Bejjaj

هيام عوض
سقوط الملح
—————

سقوط الملح
ترجمة الى الإيطالية: تغريد بو مرعي
Traduccion al Italiano: Taghrid Bou Merhi

Caduta di sale

I tuoi occhi sono spalancati nella mia notte
Come alcune poesie ribelli,
mi spaventano…
Scorrono come l’insonnia nel mio sangue…
È idolatrata come dei e bandita con Julio nel suo mondo sotterraneo …
Oh mia poesia…
Oh… dei della seduzione;
Lascia dormire la linguetta della lettera
e si allontani la freccia della tua lingua;
L’inchiostro chiama la sonnolenza delle piaghe e si eleva al di sopra dell’etere.
come balsamo di… (vorrei),
Marcisce dalla tasca del mio poeta, gettando sale nella mia memoria
e versando olio sulla brace dei miei fianchi
Turbato come un fiume… tumultuoso come il mio sole,
Lascia che la mia notte sia leggera e di zolfo.
La mia porta si stira quando chiudo bene la notte…?
Il sibilo delle sue penne e il cinguettio del catino di mio nonno sono nella solitudine della notte,
innaffiato in un unico ruscello,
infiltrare la sua mano nella tasca della mia sventura
Mi vedi con la tua voce come ritmi di gioia
Mi pianti con le gole (se non lo fosse) tu
come ciliegia, melograno e datteri,
e la mia pelle
fate bollire… fate bollire i vini
come la prima mela
fiorire, invecchiare,
e oscillante
sul corpo santificato del poema;
Sazietà della terra (inferiore) dall’acqua
Squawk di corvi per Dio
Preparerai la tua caccia?!
Sono sorpreso dalla trappola dei testi,
il medaglione della mia forca
mi attraversa come una spada con certezza
ancorato a un nuovo ruolo,
Gioca con la sterilità del mio ruolo…
La gelosia morde le unghie della mia confusione…
Il soldato del mio cuore grida con l’orgoglio della ferita:
Il poeta è caduto
sulla strada dell’impossibilità
con grano e sale su un ginocchio
e si fermò davanti ai miei occhi
il suo nuovo ruolo
… con adulazione e complimenti
————–
سقوط الملح..

ترجمة الى البرتغالية: تغريد بو مرعي
Tradução para Português: Taghrid Bou Merhi

Queda de sal

Seus olhos estão bem abertos na minha noite
Como alguns poemas rebeldes,
Eles me assustam …
Eles fluem como insônia em meu sangue …
Ela é idolatrada como deuses e banida com Julio para seu submundo …
Oh meu poema …
Oh … deuses da sedução;
Deixe a etiqueta da carta dormir
e deixe a flecha de sua língua ir embora;
A tinta evoca a sonolência das feridas e sobe acima do éter.
como bálsamo de … (eu desejo),
Ele apodrece do meu bolso de poeta, jogando sal na minha memória
e derramando óleo nas brasas da minha cintura
Perturbado como um rio … tumultuoso como o meu sol,
Deixe minha noite ser clara e enxofre.
A minha porta é passada a ferro quando fecho bem a noite …?
O chiado de suas canetas e o chilrear da bacia do meu avô estão na solidão da noite,
regado em um único riacho,
infiltrar sua mão no bolso do meu infortúnio
Você me vê com sua voz como ritmos de alegria
Você me planta com as gargantas (se não fosse) você
como cereja, romã e tâmaras,
e minha pele
ferver … ferver os vinhos
como a primeira maçã
florescendo, envelhecendo,
e balançando
no corpo santificado do poema;
Saciedade da terra (inferior) pela água
Grito de corvos por Deus
Você vai preparar sua caça ?!
Estou surpreso com a armadilha das letras,
o medalhão da minha forca
passa por mim como uma espada com certeza
ancorado em uma nova função,
Brinque com a esterilidade do meu papel …
O ciúme morde as unhas da minha confusão …
O soldado do meu coração grita com o orgulho da ferida:
O poeta caiu
na estrada para a impossibilidade
com trigo e sal em um joelho
e ficou diante dos meus olhos
seu novo papel
… com lizonja e elogios

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: